Na naslednji način so se končali trije od štirih razpisov, na katerih smo nazadnje sodelovali. Jasno, da so merila še vedno vedno ekonomsko najugodnejša ponudba. In jasno, da stroške priprave dokumentacije, ki vključuje plačljive zunanje storitve, recimo bonitetne, ki “ne obstajajo”, krijejo ponudniki sami. Jasno tudi, da pravne službe in projekte pisarne, ki razpise pripravljajo, ne pridejo na “črno listo” pripravljalcev razpisev, kot lahko nanjo pridemo ponudniki. Tolk o izboljšavah javnega naročanja .-)


(skrajšano iz odločbe)

 

ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

  1. Zavrnejo se vse ponudbe oddane v postopku javnega naročila št. XXXX-XX/2018
  2. Naročnik bo po izteku pravnomočnosti izvedel nov postopek oddaje javnega naročila.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovil, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ni bila pripravljena optimalno, zaradi česar jo mora naročnik v določenih delih spremeniti. Spremembe se nanašajo predvsem na obrazec »Predračun« in na predložitev vrste dokazila za izpolnjevanje ekonomskega in finančnega položaja. Naročnik je zahteval, da morajo ponudniki vpisati cene, zaokrožene na dve decimalni mesti, pri tem pa naročnik celic ni pravilno oblikoval, da bi to ponudnikom omogočil, hkrati pa je ponudnikom prepovedal spreminjati vsebino predračuna. Naročnik je kot dokazilo za izpolnjevanje ekonomskega in finančnega položaja zahteval obrazec S.BON-2, ki pa ne obstaja. Ker gre za napako naročnika, bo naročnik po izteku pravnomočnosti izvedel nov postopek oddaje javnega naročila ter napake odpravil.

Naročnik je predmetno odločitev sprejel na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3, ki mu omogoča, da po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ki so prispele v postopku javnega naročanja. V skladu s splošnim sprejetim stališčem takšna odločitev naročnika ni zgolj izjemna možnost, temveč ena od legitimnih možnosti zaključka postopka, ki je ostalim načinom povsem enakovredna in prirejena.

Na podlagi navedenega je tako treba zavzeti stališče, da lahko naročnik vedno prekine postopek oddaje javnega naročila in ga zaključi brez izbire najugodnejše ponudbe, celo v primeru, če je do nemožnosti izbire prišlo zaradi njegove lastne napake, pod pogojem, da je takšna odločitev sprejeta ob spoštovanju temeljnih pravil prava Evropske unije o javnem naročanju, zlasti načela enake obravnave.

S tem je naročnikova odločitev, kot je razvidno iz izreka, utemeljena.

 

Pravni pouk:

Zoper to odločitev lahko ponudnik v roku pet delovnih dni od prejema te odločitve vloži zahtevek za revizijo, .. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 1.000,00 EUR.